Místní knihovna v Třebenicích

Ceník

Ceník placených služeb a poplatkù
 
Pøíloha Knihovního øádu Místní knihovny v Tøebenicích 
I. Registraèní poplatek
   Registraèní poplatek se vybírá pøedem a to ve výši
   30,- Kè za kalendáøní rok – dìti do 15 let
   50,- Kè za kalendáøní rok – dospìlí ètenáøi a mládež od 15 let
   Od poplatku jsou osvobozeni ètenáøi starší 70 let.
 
II. Sankèní poplatky
a) Ztráta ètenáøského prùkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu ètenáøského prùkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( pùvodní nebo prodloužené ) se úètuje:
manipulaèní poplatek                                   5,-Kè
 
b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpùjèek
- jestliže uživatel nevrátí vypùjèený dokument ve stanovené lhùtì, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvnì za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslání                    10,-Kč
2. upomínka                                             20,-Kč
3. upomínka                                             30,-Kč
upomínací dopis                                     50,- Kč
výzva k zaplacení                                  300,- Kč

 
c) Náhrada všeobecných škod
- ètenáø je povinen nahradit škodu, zavinìnou pøímo zanedbáním povinností ( podle obèanského zákoníku è. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- pøi poškození, znièení nebo ztrátì dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do pùvodního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, znièeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanèní náhrada ( cena díla podle cen na trhu v dobì ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv zpùsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
 manipulaèní poplatek                      50,-Kè /kus – u knih
                                                               10,-Kè/kus – u periodik        
 
III. Další služby
- za zprostøedkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpùjèní služba )
  se úètuje manipulaèní poplatek            40,-Kè/ kus
- za oznámení rezervace dokumentu       5,-Kè/ kus
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 23.9. 2002